jueves, 24 de marzo de 2011

Situació geogràfica de La Mitjana de Lleida (2)

Situar o localitzar, geogràficament, qualsevol punt del territori

Geogràficament
o, dient-ho més concretament, topogràficament ja fa més de tres segles que disposem d'un sistema ortogonal de coordenades geogràfiques, format pel conjunt dels meridians i dels paral·lels terrestres. Aquest sistema ens permet situar, amb molta precissió, qualsevol punt de la superficie terrestre, expressant la seva posició o situació geogràfica, per mitjà d'un parell de paràmetres geogràfics, anomenats latitud i longitud del lloc, consistents en una combinació de dues xifres, expressades en graus, minuts i segons sexagesimals. Aquestes xifres representen la posició geogràfica del lloc, com el punt de la intersecció del meridià i del paral·lel locals del punt triat.
La distància perpendicular des del punt al paral·lel zero (L'Equador) és l'anomenada Latitud del lloc, la qual pot ser Nord o Sud, segons que l'Hemisferi en que estigui el punt, estigui per sobre o per sota de l'Equador, mentre que la distància perpendicular des del punt al meridià zero (o de Greenwich) és l'anomenada Longitud del lloc, la qual pot ser Est o Oest, segons l'Hemisferi en que estigui el punt, estigui a la dreta o a l'esquerra del meridià de Greenwich.

Els mapes topogràfics, han estat confeccionats, respectant el sistema internacional de coordenades terrestres, però en alguns casos, el meridià internacional de referència va estar substituït pel meridià "nacionals" de referència. En els mapes de l'època imperialista i de l'època franquista, tots els mapes topogràfics oficials espanyols, expressaven les longituds dels punts del territori espanyol, usant com a meridià zero o de referència, el meridià de Madrid. Aquest és un aspecte a tenir en compte, quan es fan servir, a la vegada, mapes topogràfics editats en èpoques diverses, doncs ens podem trobar amb la paradoxa de que un punt determinat del territori, semblarà tenir dues longituds diferents.
En els marges esquerre i dret del mapa topogràfic, trobareu unes xifres en graus, minuts i segons sexagesimals, regularment distribuïdes, que indiquen les latituds dels corresponents paral·lels, mentre que en els marges superior e inferior, les xifres representen longituds.
Per tant si tenim que situar un punt intermedi sobre el mapa topogràfic, una tasca que resulta molt freqüent en feines de cartografia de determinades dades, obtingudes en treballs de camp, s'haurà de deduir la seva posició absoluta a partir de la seva posició relativa, respecte de posició de les dues coordenades més properes (el meridià immediatament anterior o posterior i el paral·lel immediatament superior o inferior), fent-hi la conversió, corresponent, transformant els mil·limetres de separació, en graus, minuts i segons sexagesimals.
Lògicament, la precisió de la operació de situar un punt geogràfic, sobre un mapa, dependrà de l'escala, de representació geogràfica, del mapa utilitzat, a major escala (E > 1/50.000) major desproporció entre la realitat i la seva representació gràfica i, per tant, major imprecisió en els intents de localització o de situació... i viceversa, a menor escala, menor desproporció i, per tant, major precisió (E < 1/25.000)


El sistrema UTM

Hi ha un sistema de situació geogràfica, molt més modern, però que resulta menys conegut i menys aplicat que el sistema clàssic, és l'anomenat sistema UTM . Els mapes topogràfics, espanyols i catalans, més moderns, incorporen els dos sistemes de coordenades de situació geogràfica, de manera que, en funció dels objectius, es pot optar per un o altre sistema de referència.

Imatge d'un fragment del mapa topogràfic militar (L, 32-15 /388) a escala 1/50.000, publicat el 1991, amb actualització de dades del 1989, on es veu representada una zona del Segrià, que inclou a La Mitjana de Lleida.
Es poden veure, en el marge superior, dues menes
xifres que fan referència a la longitud geogràfica, les més abundants, que coincideixen amb la les línies de la quadrícula, sobreposada al mapa, corresponen al sistema modern de situació geogràfica, el sistema UTM i les altres, més escasses expressades en minuts i que coincideixen amb un petit traç, corresponen al sistema de situació tradicional, per mitjà dels meridians geogràfics.

Imatge d'un fragment del mapa topogràfic nacional (Bell-lloc d'Urgell, 388-II/64-29) a escala 1/25.000, publicat el 1991, realitzat a partir d'una fotografia aèria feta el 1985, on es veu representada una zona del Segrià, que inclou una part de La Mitjana de Lleida i també, aigües amunt del Segre, les mitjanes d'Alcoletge-Corbins.
En aquest cas, tant en el marge superior, com en el lateral esquerre es poden veure, de forma semblant a la del cas anterior, les xifres corresponents al doble sistema de referència (convencional i UTM), per a poder situar geogràficament, qualsevol punt del territori cartografiat.

Reptes topogràfics:

1- Us atreviríeu a calcular la latitud màxima i mínima i la longitd míma i màxima de la part de La Mitjana que aquí es veu sencera, és l'anomenada "mitjana central"?

Utilitzant les xifres distribuïdes, regularment, en la part lateral i superior del tros de mapa escanejat...
Així aconseguireu situar, geogràficament, un petit rectangle territorial que delimitaria eixa part del territori del parc municipal de La Mitjana

2- Si aquesta proposta d'activitat us pot semblar massa feixuga, per a les vostres competències geogràfiques actuals, podeu intentar situar-hi, geogràficament, el punt central de "La Bassa Gran" que és la zona de color blau, més gran i de contorns més rrodonits


La situació geogràfica de La Mitjana, amb l'ajuda dels nous mitjans tecnològics

En l'actualitat disposem nous mitjans tecnològics, disponibles a la xarxa web d'Internet, amb l'ajuda dels quals i amb una mica de pràctica, resulta poc dificultós o força senzill, situar punts sobre qualsevol país, continent o oceà, els més populars són Google Maps i Google Earth .

Si voleu aterrar, sense cap "maldecap", d'una forma totalment automàtica, directament, a sobre d'una representació fotogràfica del territori del parc de la Mitjana de Lleida, podeu fer-ho, obrint el programa Google Maps , enganxant-hi, tot seguit, a la finestreta de la capçalera, en la que diu: "Buscar en Map" , la següent referència geogràfica, expresada numèricament amb aquesta fòrmula: 41.62651,0.648537 que, prèviament, haureu d'haver copiat sense cap error, millor si ho feu automàticament, usant els controls de teclat corresponents (Control c).

3- Podríeu dir a quin punt del territori municipal o del parc de La Mitjana, correspon aquesta fòrmula de situació geogràfica?Si accedim al buscador global de Google Earth, i aterrem a sobre de la representació fotogràfica del territori del parc de la Mitjana de Lleida, i desplaçeu "la maneta" del cursos del "ratolí" per la imatge, aniran apareixen unes combinacions de 3 xifres que indiquen, automàticament, els 3 paràmetres geogràfics, latitud, longitud i altitud, que permeten coneixer de situació topogràfica dels diferents punts del terrirori.
Així, s
egons aquest programa, podem saber que la posició geogràfica del centre geomètric, aproximat, de tot el territori inclós dins dels límits del parc de la Mitjana, vindria donat per les següents coordenades:

Latitud: 41º 37´35" N
Longitud 0º 38,54´ 44" E

Altitud: 148 m snm
(nivell mitjà del mar)


4- Si voleu, amb el programa Google Earth que es pot descarregar d'internet gratuitament, podreu arribar conèixer, amb una gran precisió, la situació geogràfica de diversos llocs representatius del parc i del seu entorn més proper, com podrien ser, per exemple:
- la situació dels diversos punts d'entrada i sortida del parc municipal
- la situació dels diversos ponts: passarel·les, passeres i pontets
- la situació de l'estany de la zona de lleure
- la situació dels edificis del centre d'interpretació ambiental
-
la situació dels pous de la Santmiquel
- etc.

Amb tots aquests coneixements que si s'apliquen de forma adient, podeu millorar el vostre coneixement del medi natural i social, si voleu, també, podreu obtenir-ne informació que pot resultar molt útil per aconseguir diversió
de forma sana i barata, organitzar activitats físiques, afavorir les formes lúdiques i actives de practicar la socialització i el civisme, etc., en els diversos espais, autoritzats per a l'ús públic, del parc municipal de La MItjana.

Posteriorment, si voleu, amb la informació geogràfica enregistrada que correspon als punts suggerits, del territori, o altres que hagueu decidit vosaltres, podreu organitzar alguna activitat lúdica en el medi natural (ALMN), que podria ser en la modalitat que trieu.
De tipus totalment lúdic, com una típica CACERA o RECERCA DEL TRESOR, dissenyada per a practicar i millorar la capacitat d'orientació geogràfica, d'una forma molt divertida i riallera.
De tipus físic-cognitiu-recreatiu, en funció de la longitud del recorregut (distància) i del temps total disponible (velocitat), es adir, una prova competitiva entre equips cooperatius, del tipus anomenat GIMCANA o similar, que és un tipus de joc que ben organitzat i controlat pot resultar molt divertit i alhora molt instructiu i educatiu, també és molt versàtil, ja que pot ser adaptada a molt diverses finalitats: poden ser absolutament esportives, totalment recreatives, purament intel·lectuals, o mixtes, combinant dosis diverses de cada modalitat, en funció del gust o objectius dels organitzadors o en funció de les necessitats del participants: gincanes educatives

Les activitats lúdicco-educatives, poden adaptar-se a moltes franges d'edat i de capacitat física o intel·lectual, des d'equips molt homogenis, amb un alt grau de segregació o selecció, en funció d'edats o capacitats dels components, a grups molt heterogenis amb un alt grau de integració o aleatorietat que incloguin membres de diverses edats, o amb alguna discapacitat física o mental, etc.
Segons l'estació i climatologia del moment, permeten la utilització de diversos sistemes de progressió, en el medi terrestre o aquàtic...

Si decidiu portar a la pràctica aquesta idea, previament caldrà dissenyar el traçat d'un itinerari o circuit que sobre el terreny haurà de seguir una ruta, sobre la que s'hauran de situar diverses estacions, parades o controls en els que realitzar-hi determinats Jocs de pistes, per anar-los a realitzar.

Si el nombre de participants, a la prova, és prou nombrós (més de 20),com per interferir les normals activitats que es desenvolupen habitualment en aquest parc públic municipal, aleshores, caldrà demanar autorització a l'Ajuntament, almenys, amb un parell de mesos d'antelació.

Més endavant, el dia que s'hagi de realitzar la prova, amb pru temps per a fer-ho amb cura i tranquil·litat, caldrà equipar els punts de l'itinerari que ho requereixin, amb la senyalització apropiada i els diversos punts de control o d'activitat especifica, amb el material i el personal necessaris per a que tot rutlli com és necessari.

Per a la realització completa d'aquest tipus d'activitats, al menys, caldrà disposar de tot un matí o una tarda sencera, "lliures d'activitat acadèmica" o en "jornada festiva", per a poder anar-hi muntar, realitzar i recollir al parc de La Mitjana, tot el necessari per a jugar "A la Recerca dels Tresors de la Mitjana" o a realitzar "la TransMitjana" ... o de la forma com vosaltres li vulgueu anomenar.

L'última activitat, haurà de consistir en la participació de tots els assistents capacitats, en la recerca i recollida de tot tipus de deixalles, resultants de l'activitat en la que han participat, i la seva concentració en el recipients i llocs habilitats, per l'Ajuntament, amb aquesta finalitat.


Una altra modalitat
del clàssic joc de "A la recerca del tresor", més moderna i altament tecnològica: el "Geocaching"

Amb les posicions dels punts, també es podria dissenyar una ruta de "Geocaching", que és un tipus d'activitat que resulta força més complexa degut al tipus d'instruments utilitzats i de les normes o procediment de joc: els receptors GPS per a desplaçaments a peu o els GPS mixtes. Per tant, es tracta d'una activitat que, solament, resulta apta i recomanable per a jugadors d'una certa edat (e > 12 anys) o per a grups mixtes, constituïts i liderats per adults o joves, amb mainada. Amb el requisit de que han d'estar dotats amb receptors GPS "pedestres o mixtes" que siguin de funcionament no massa complicat.


Anotació final


És molt important que els organitzador i tots els participants en el joc, tinguin molt present, alhora de dissenyar-lo, organitzar-lo, controlar-lo o realitzar-lo que el lloc de desenvolupament, te unes característiques molt particulars que el fan un espai de joc, d'ús molt especial i delicat.

E
s tracta d'un parc públic i d'un espai natural protegit, per tant han de tenir cura de que el traçat de l'itinerari i el desenvolupament de totes les activitats, en qualsevol lloc i en tot moment, hauran de ser absolutament respectuosos amb la integritat de les condicions ambientals, siguen aquestes els equipaments i serveis públics, les normes d'utilització del medi o els drets dels altres ciutadans que estiguin compartint el medi que serveix d'escenari de joc.
No hay comentarios:

Publicar un comentario