jueves, 17 de mayo de 2012

17 de maig: Dia Mundial del Reciclatge

per Heracli ASTUDILLO POMBO, Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl. Universitat de Lleida

L'estrategia ambiental de les tres erres o E-3R  
Va ser una proposta que va popularitzar l'organització ecologista Greenpeace, fa més de 20 anys, i que propugna la reducció, la reutilització i el reciclatge dels productes que els consumidors del món consumeixen

Aquesta senzilla estratègia ambiental segueix tres principis d'acció segons un determinat ordre de prioritats:
 

Reduir el consum de productes manufacturats i envasats, per tal de reduir el consum/destrucció de recursos no renovables i la producció de deixalles, sempre que sigui possible. Tenir clar el que és necessari i innecessari, per tal d'evitar el consumisme i les compres compulsives.
 

Reutilitzar, algunes de les deixalles que puguin tenir una nova funció utilitària, com a segona opció estratègica de protecció ambiental. Una mica d'imaginació i de creativitat ajuda a reconvertir deixalles en objectes útils, allargant la vida útil del materials de que estan fets.
 

Reciclar, és a dir, separar les deixalles, en grups afins i dipositar-les als contenidors de recollida corresponents, com a última opció estratègica de protecció ambiental.
 

Aquesta senzilla estratègia basada en tres principis i tres opcions de conducta, ha resultat força efectiva en la millora ambiental d'alguns aspectes a nivell local, com per exemple la millora de la qualitat de les aigües dels rius, en reduir-se el abocaments, la millora de la qualitat de l'aire, en reduir-se les incineracions, conservació de sòl i paisatge, en reduir-se la necessitat de nous abocadors, però ha estat ineficient en alguns aspectes a nivell global, com l'exportació de deixalles contaminants i residus tòxics a països del tercer món, amb governs corruptes o  l'escalfament del planeta.
No fa gaires anys, s'ha afegit una quarta erra: Reparar, és a dir, no llençar objectes que amb alguna petita substitució poden continuar donant servei de prou qualitat
 
17 de maig: Dia Mundial del Reciclatge
 
Aquesta diada mundial es celebra cada any, amb l'objectiu de sensibilitzar  a les persones que desconeixen o no practiquen aquesta eina tan senzilla i a l'abast de tothom que és tan útil per a la protecció del medi ambient i l'estalvi energètic i de primeres màteries o la reducció de deixalles que s'han d'eliminar per abocador o per incineració.
També amb la finalitat de conscienciar a les persones ja iniciades per a que siguin molt més eficients, més constants i que facin proselitisme entre els seus familiars i amics, per tal d'aumentar la massa crítica de ciutadans/es responsables amb les seus deixalles i respectuosos amb el medi ambient.

Entenem per reciclatge el procés pel qual un material residual, resultant de l'ús o del consum d'un producte qualsevol,  que un cop ja s'ha utilitzat o s'ha consumit el seu contingut i que, fins ara, era destinat al cubell de les escombraries barrejades i d'aquí a l'abocador de deixalles i brossa, ara s'informa de que hi ha uns mitjans i procediments tècnics que permeten que pugui tornar a ser processat industrialment per a que pugui ser reutilitzat en els cicles productius industrials o agropecuaris. 
Per a que  un material pugui ser reciclat, a un cost raonable, cal que la població separi els diversos materials que constitueixen les deixalles, a casa, segons diversos grups que poden ser diferents a les diverses autonomies i, fins hi tot, comarques o províncies. En el cas de Catalunya són:  els envasos (metalls i plàstics) que s'han de dipositar al contenidor groc; el vidre (pots de conserva i botelles de begudes) que s'han de dipositar al contenidor verd; el paper (paper, cartolina i cartró) que s'han de dipositar al contenidor blau; ; la materia orgànica (restes de menjar) que s'han de dipositar al contenidor marró. La resta de materials domèstics que no són reciclables o de rebuig, van al contenidor gris
Els residus domèstics, reciclables però que no estan contemplats en la normativa actual i els aparells avariats, els productes perillosos o tòxics i les deixalles voluminoses, s'han de portar a una deixalleria fixa o mòbil. 

Els medicaments es poden portar a les farmacies i les piles es poden portar a les botigues d'aparells electrònics i a les de joguines.
La resta de materials residuals, que a casa van al cubell de rebuig, si es fa una bona segregació i un bon reciclatge, acaben representant solament un 25% del total de residus domèstics i aquest acabaran colgats en un abocador o cremats en una incineradora.

També que les administracions locals, comarcals o provincials facilitin la recollida i el transport i que les industries del reciclatge beneficiàries, participin en la cobertura d'una part de les despeses, ja que elles estalvien despeses de producció.

Amb aquest senzill procediment es disminueix l'impacte mediambiental dels nostres hàbits de consum o dels mals hàbits consumistes. Dons disminueix la quantitat de recursos materials no renovables que es perden en els abocadors o en les incineradores, s'allarga la vida útil dels abocadors, es disminueixen les emissions contaminants de l'aire de es incineradores, s'evita l'extracció de noves quantitats de recursos no renovables, allargant-se d'aquesta manera la vida útil dels dipòsits minerals per que els puguin continuar usant les properes generacions, es disminueix el consum d'energia necessària per a l'extracció i transformació de primeres matèries en productes manufacturats, es protegeix el paisatge natural i l'hàbitat de moltes espècies vivents, etc. etc..
 Amb molta freqüència, la gent comuna, confon els conceptes de reciclatge i de reutilització, i els aplica indistintament. El reciclatge és quan retornem a la industria, diversos materials que ella utilitza. Pere exemple envasos per a fer-hi nous envasos o altres objectes. La reutilització és quan s'agafa un material o producte i se li dona un altre ús diferent al que inicialment la industria productora li va assignar.  Per exemple, fer manualitats, guarniments, art, etc. amb deixalles, és reutilització.


Alguns materials lúdics educatius interessants:

 

 

El planeta Ambinet i els cubis presenten la web del reciclatge amb recursos, informacions i propostes de treball.   

Ecociudad Interactúa amb els habitants d'aquesta ciutat.  Alguns materials informatius interessants:

Què puc fer jo per canviar el món? Petit manual d'activisme ambiental quotidià

 "HÀBITS DE CONSUM QUE FAN ESTALVIAR RESIDUS I DINERS"


Vídeo: Reciclage de lamparas de bajo consumo


 

No hay comentarios:

Publicar un comentario