jueves, 26 de enero de 2012

Avui celebrem el Dia Mundial de l'Educació Ambiental

per Heracli ASTUDILLO POMBO, Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl. Universitat de LleidaDefinint breument què és l'Educació Ambiental:

"L'Educació Ambiental (EA) és el procés educatiu, formal o no formal que permet reconèixer valors i aclarir conceptes, per tal de crear o millorar habilitats i desenvolupar actituds positives, necessàries, per a poder comprendre i apreciar la relació mútua que existeix entre l'humanitat, les seves cultures i el medi biofísic (atmosfera, biosfera, geosfera i hidrofera) circumdant."

"L'Educació Ambiental (EA), també és un
corrent internacional, de pensament crític i d'accions prudents, respectuoes i responsables tendents a millorar la qualitat de l'entorn i la qualitat de vida. L'objectiu general de l'Educació Ambiental és procurar canvis individuals i socials, significatius que provoquin la millora ambiental i permetin un desenvolupament sostenible, econòmicament, naturalment i socialment."

El present i el futur del nostre planeta, "la nau Terra" es troba a les mans dels seus habitants humans


Grans objectius generals de l'Educació Ambiental.


Aconseguir que cada persona i cada comunitat humana, comprenguin la complexitat de l'ambient natural i, també, del creat per l'home,-resultat aquest últim de la interacció amb els factors biològics, fisicoquímics, socials, econòmics i culturals de l'entorn proper, perquè adquireixin els coneixements teòrics, els valors, les actituds i les habilitats pràctiques que els permetin participar de manera activa, responsable i efectiva en la prevenció i resolució dels efectes locals de problemes ambientals globals.

Mostrar molt clarament la interdependència econòmica, política i ecològica del nostre món modern, a causa de la qual, les decisions i les accions de diferents corporacions i estatss poden tenir repercussions internacionals o extranacionals. Des d'aquesta perspectiva, l'educació ambiental contribuirà a desenvolupar el sentit de responsabilitat i solidaritat entre països i regions, com a base d'un nou ordre internacional més just i solidari i per garantir la conservació i la millora de l'ambient.Objectius específics de l
'Educació Ambiental

El gran legat de la Conferència Internacional de Belgrad, de 1975, va ser "la Carta de Belgrad", que enumera els objectius específics més fonamentals i identitaris de l'Educació Ambiental, que s'havien d'intentar aconseguir a nivell mundial:

  1. Afavorir la presa de consciència: l'EA ha de servir per ajudar a les persones i als grups socials a què adquireixin major sensibilitat i consciència sobre les problemàtiques del medi ambient, global, i dels problemes locals, en particular.
  2. Facilitar l'adquisició dels coneixements apropiats: l'EA ha de servir per ajudar a les persones i als grups socials a adquirir una comprensió bàsica del medi ambient en la seva totalitat, dels problemes connexos yde la presència i funció de la humanitat en ell, el que comporta una responsabilitat crítica.
  3. Generar o reconduir actituds: l'EA ha de servir per ajudar a les persones i als grups socials a adquirir valors socials i un profund interès pel medi ambient que els impulsi a participar activament en la seva protecció i millora.
  4. Desenvolupar les aptituds: l'EA ha de servir per ajudar a les persones i als grups socials a adquirir les habilitats necessàries per resoldre els problemes ambientals prevenint, individualment i localment, les causes per a minimitzaar els efectes regionals i globals.
  5. Millorar la capacitat d'avaluació: l'EA ha de servir per ajudar a les persones i als grups socials a avaluar les mesures i els programes d'educació ambiental en funció dels factors ecològics, polítics, socials, estètics i educatius.
  6. Fomentar la participació: l'EA ha de servir per ajudar a les persones i als grups socials a desenvolupar el seu sentit de responsabilitat i a que prenguin consciència de la urgent necessitat de prestar atenció activa als problemes del medi ambient, per assegurar que s'adoptin mesures adequades, a la natura i dimensions del problema.
El públic "diana" de l'Educació Ambiental no te una franja d'edat concreta, ni un gènere predeterminat, ni un estatus social... tota persona necessita millorar les seves relacions amb el seu entorn, natural i social, lògicament unes més que d'altres...
Imatge: http://globeargentina.blogspot.com/2012/01/26-de-enero-dia-mundial-de-la-educacion.htmlL'educació ambiental i la conservació dels aiguamolls

Malgrat que els aiguamolls constitueixen ecosistemes complexos de gran riquesa ecològica i de notable productivitat natural, alhora que formen part essencial del patrimoni natural i cultural de les poblacions, a Espanya, com en d'altres països europeus, es van començar a drenar i a aterrar des del segle XVIII per considerar-se'ls llocs en els que s'originava el misteriós "mal aire" que feia emmalaltir de febres als habitants de les zones properes i per aconseguir noves terres de conreu, en temps de baixa productivitat agrícola. Avui en dia tenim excedents agraris a tota Europa que subvenciona la seva destrucció i tenim altres procediments menys salvatges per a lluitar contra els mosquits causants de la "malaria".
La utilitat dels aiguamolls, en forma de serveis ambientals i els seus valors naturals i culturals han estat posats de manifest en nombroses ocasions i en diversos fòrums de caràcter internacional, nacional i regional: El Conveni Ramsar de 1971, les Conferències de Rio de Janeiro (1982) i de Johannesburg (2002), el Pla Estratègic Espanyol per a la Conservació i l'Ús Racional dels Aiguamolls i l'Estratègia catalana per a la Conservació de la Natura de Catalunya, són només algunes de les referències explícites que identifiquen els aiguamolls com a espais naturals de gran valor ecològic i cultural que cal preservar en el present i en el futur.

L'Educació Ambiental constitueix un instrument important per a divulgar els valors dels ecosistemes humits, així com per modificar prejudicis erronis i actituds negatives de la població, amb la finalitat de facilitar la conservació i millora de les zones humides.
Naturalistes observant, identificant i comptant aus aquàtiques, a "la Mitjana de Grenyana", des del pont metàl·lic a sobre del Canal de Balaguer, durant la realització del cens anual d'hivernants a Catalunya.
Imatge: La Paeria

La formació dels escolars en els centres educatius i en els itineraris existents en els espais humits, la difusió d'informació a través dels mitjans de comunicació local i lasensibilización ciutadana, per mitjà de jornades de vivenciació de la riquesa natural i utilitat social d'aquest espais, així com la formació d'agrupacions de participació i voluntariat en la conservació, són algunes de les estratègies que s'han de potenciar en el present i en el futur.

La participació ciutadana en la defensa i conservació de les zones d'aiguamolls és essencial per assolir els objectius generals de l'Educació Ambiental. Cal, per tant, difondre al màxim de població els valors dels aiguamolls i les seves diverses funcions naturals i socials, especialment entre els responsables polítics i empresarials, però també entre els ciutadans, en general i entre els estudiants en particulars, de manera que es generin actituds positives per a la seva conservació i l'aprofitament sostenible dels seus recursos.

Tira Comica para el Día Mundial de los Humedales del 2010, por Pattie Rodelli
Imatge: http://www.proteger.org.ar/dia-mundial-humedales-2010/

La informació constitueix un instrument de l'Educació Ambiental que s'ha d'oferir amb garanties de veracitat i rigor científic, i ha d'estar disponible en diferents llocs i suports: paper, CD ROM, Internet, etc. A més, aquest instrument s'ha de complementar amb accions de sensibilització de la societat per tal de motivar determinats comportaments en els receptors. En aquest sentit, és fonamental la formació dels escolars en els centres d'ensenyament, complementada amb visites in situ als aiguamolls del seu entorn.


Si vols conèixer de què va l'Educaió Ambiental, amb certa profunditat, però sense haver-te de dedicar-hi massa temps, et pots descarregar aquest llibret, en format PDF, i anar-te posant al dia:

Libro Blanco de la Educación Ambiental, en pocas palabras

No hay comentarios:

Publicar un comentario