viernes, 15 de julio de 2011

El Centre d’Interpretació de La Mitjana acull la formació de monitors

per Heracli ASTUDILLO POMBO, Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl. Universitat de Lleida

El parc de La Mitjana, un interessant espai semi-natural, de la ciutat de Lleida, d'ús polivalent que cal conservar en bon estat


En la gestió encertada dels espais naturals, dedicats a l'ús públic, generalment afectats per objectius d'efectes contraposats, com són els de de conservació i els d'explotació, cal ser-ne molt amatent i responsable, doncs s'ha de saber trobar i mantenir un difícil punt d'equilibri entre les normes i activitats tendents a la protecció i conservació del patrimoni natural i a l'estudi científic de l'espai, amb les normes i activitats derivades dels objectius socials, generalment de tipus educatiu i recreatiu, i més rarament amb les més problemàtiques de tipus econòmic o productiu.


Els gestors de l'espai natural, han de tenir molt presents i vigilar de forma regular, una sèrie de factors ambientals que condicionaran els bons o mals resultats de l'aprofitament social fet, a curt, mig o llarg termini, evidenciats per la rapidesa del procés de degradació i per la intensitat i extensió de les zones degradades. Doncs no hem d'oblidar que qualsevol objecte o sistema, artificial o natural, inert o vivent, en ser utilitzat, sofreix un desgast que serà major o menor en funció de la correcció o incorrecció de l'us aplicat. Tothom sap, per experiència pròpia, que el maltracte o l'abús d'allò que fem servir, escurça la seva vida i redueix les seves prestacions, i tant és, si es tracta d'un parell de sabates, d'una bicicleta o d'un camp de cultiu.


En el cas dels espais naturals i de les comunitats vivents que hi són instal.lades, la conservació dependrà fonamentalment de l'intensitat d'ús que està relacionada amb la freqüentació i massificació de les activitats, especialment de les que són més agressives; de l'encert de la concepció i de l'aplicació de les mesures preventives d'impactes ambientals, especialment dels que resulten més greus, per afectar espècies o relacions clau, en el funcionament de la comunitat i més difícilment reversibles; de les tasques de manteniment o conservació de tot l'espai utilitzat, però especialment dels indrets més intensament aprofitats i de les tasques de restauració dels indrets que en resulten degradats, per ser més sensibles o per ser utilitzats més intensivament.


Rètol informatiu, per mitjà de símbols gràfics i text, de les activitats que són permeses i no permeses, als usuaris de l'espai municipal dins dels límits del parc de La Mitjana
A la bona gestió d'un espai natural que ha de ser explotat, per motius polítics o econòmics, contribueixen determinats paràmetres que donen idea de la seva capacitat natural o incrementada artificialment, per ser explotats, el primer d'aquest paràmetres a conèixer, és el de la seva "capacitat d'acollida d'activitat humana", en relació a l'aprofitament ramader d'una parcel·la, el terme equivalent és el de "capacitat de càrrega ramadera". Els paràmetres següents són una sèrie d'indicadors ambientals, triats amb molt de compte, que permeten detectar la tendència de l'estat de conservació/degradació que afecten a molt diversos components de l'espai natural, abiòtics i biòtics, que permeten fer un seguiment comparatiu de la qualitat de l'atmosfera, la hidrosfera, la geosfera o la biosfera, existents dins l'espai, en relació al tipus d'activitat i de la intensitat de la mateixa, de tal manera que podem conèixer quines activitats són recomanables, per respectuoses i sostenibles i quines activitats ha de ser disminuïdes o excloses per irrespectuoses o insostenibles...si el que es vol és mantenir la productivitat de serveis alta i a l'hora, mantenir baixa la taxa d'inversions i despeses en restauració.

Les zones humides, en entorns en els que predominen condicions de clima semi-àrid, poden arribar a resultar "excessivament atractives" i a acumular un excés d'activitats i d'usuaris
Imatge: http://www.agenciaelvigia.com.ar/mar_del_plata.htm

Cal ser prudents en l'ús dels espais emblemàtics i restar amatents a la seva evolució, fins i tot, de vegades cal donar un cop de timó i "gestionar la demanda" quan aquesta resulta excessiva, doncs cal recordar que en la historia, passada i recent, s'han donat, diversos caso de mort, fulminant o cantada, dels que semblaven grans triomfadors, per un excés d'èxit...o més aviat, per un excés d'imprudència o d'estrès.

El Centre d‘Interpretació de la Mitjana acoge desde el 1 de julio hasta el próximo día 14 a un grupo de 18 jóvenes, de entre 15 y 18 años, que participan en el Campo de Trabajo organizado por el Ayuntamiento de Lleida.La Mañana, Lleida, Redacción, 12-07-2011
Este Campo de Trabajo consiste en formar jóvenes con el objetivo de convertirlos en monitores de los niños inscritos en las estancias municipales y que implica, de forma coordinada, a las áreas de Joventut, Infància y Medi Ambient del consistorio leridano.
Los niños con los que trabajarán los voluntarios están inscritos en la actividad Estiu de Joc dirigida a pequeños de entre 3 y 11 años y que se lleva a cabo durante los meses de julio y agosto.
El proyecto educativo cuenta con una programación de actividades lúdicas y educativas, con el objetivo de trabajar en torno a los hábitos y los valores para los más de 300 niños que participan.
Los diferentes grupos están ubicados en tres centros educativos de la ciudad de Lleida como son los del Parc de l’Aigua, Països Catalans y Joc de la Bola.


Las sesiones que han realizado los jóvenes durante los primeros días de julio, han sido exclusivamente formativas, como aprender a guiar a los pequeños mediante el conocimiento del medio natural y la dinamización de actividades de ocio.


En las 90 hectáreas de la Mitjana, los participantes de este de campo de trabajo aprenderán diferentes aspectos de la historia del parque, del río, la flora y la fauna, el clima, el suelo y su gestión. La interacción de todos estos elementos conforma un ecosistema de ribera rico y de gran valor natural para el municipio.


En cuanto a la dinamización de actividades de ocio, los jóvenes han recibido formación sobre dinámicas de grupo, cómo adaptar actividades a los diferentes grupos e identificar sus roles.No hay comentarios:

Publicar un comentario