sábado, 12 de noviembre de 2011

Observació i estudis dels fenòmens fenològics

per Heracli ASTUDILLO POMBO, Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl. Universitat de Lleida


La Fenologia

La Fenologia és una ciència, relacionada amb la Climatologia i l'Ecologia, que estudia la cronologia dels fenòmens biològics, periòdics de la vida animal i vegetal, dins de cada cicle anual, sota la influència dels diversos factors climàtics regionals i dins de les diferents estacions astronòmiques.

En relació amb la vida animal estudia el medi ambient on viuen, les seves actituds migratòries, el seu desenvolupament i la seva activitat reproductora, en les plantes estudia el cicle de germinació, floració, foliació i defoliació, així mateix, és competència de la Fenologia la dependència entre les condicions climàtiques i la data d'aparició de certes colònies d'insectes, per exemple, temperatures properes als 13 ° C i humitats superiors al 60% propicien l'aparició de l'escarabat de la patata. Amb aquestes dades es tracen els mapes de línies "isofenes", amb les línies que uneixen punts geogràfics en els que ha ocorregut en el mateix dia, un determinat fenomen fenològics de la mateixa classe, relatiu a la mateixa espècie animal o vegetal, triada con indicador.

La Fitofenologia és la part de la fenologia que estudia com afecten les variables climatològiques i meteorològiques a les manifestacions periòdiques o estacionals de les plantes, p. e. apertura de les primeres flors, maduració completa del fruits primerencs, aparició de les primeres fulles, i caiguda de les primeres fulles, etc).

La Zoofenologia és la part de la fenologia que estudia com les variables i les inèrcies climatològiques afecten les activitats periòdiques anuals dels animals silvestres p.e. inici de les migracions, inici de la hibernació, inici de muda de pèl, de ploma o de pell, inici del galanteig, naixement de les cries, etc...
L'anotació de les dates de l'arribada o tornada de certs ocells migratoris (com en el cas de l'oreneta) és un exemple de l'activitat de la Fenologia.

Recollida de dades

Les dades fenològiques es prenen de determinades espècies vegetals plantades en petits jardins, annexos als observatoris meteorològics oficials, també s’utilitzen les dades subministrades per afeccionats voluntaris i en alguns centres especialitzats en la realitzarció d'estudis fenològics, com és el cas de la finca “La Higueruela”, a Toledo, per personal investigador que depèn del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i del Instituto Nacional de Meteorologia (INM)

A efectes comparatius, entre distintes localitats i regions geogràfiques, s'ha de tenir en compte que les diferents varietats de determinades espècies de plantes conreades, tenen cicles biològics que es desenvolupen segons períodes de temps, diferents.


Utilitat de les sèries fenològiques


La recopilació de dades durant molts anys consecutius, més de 30, sobre la fenologia de les especies cultivades i els animals domèstics, proporciona sèries de dades que poden contribuir a una millora de la gestió i el rendiment dels conreus i del bestiar.

En el cas de que els indicadors fenològics utilitzats hagin sigut diverses espècies silvestres, les sèries de dades acumulades, constitueix un avís sobre l'estabilitat o la tendència al canvi en les condicions climàtiques "normals", poden informar sobre tendències a canvis climàtics o meteorològics, permeten fer pronòstics sobre futura abundància o disminució de certes espècies silvestres, que resulten afavorides o perjudicades per la nova situació, serveixen per a fre-hi prediccions sobre el futur estat sanitari, de certes poblacions animals o vegetal, silvestres, afavorides o perjudicades, per la nova situació climàtica o/i meteorològica

Respostes biològiques al canvi climàtic
Ecologia funcional i efectes ecològics dels canvis ambientals globals (coordinadors: J. Peñuelas i A. Avila). Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) 1998-2003
Universitat Autònoma de Barcelona 2003 (p. 36)

Encara que els treballs de fenologia són escassíssims i de molt poca difusió, són molt importants i necessàris per conèixer com evoluciona el clima. Cal destacar els publicats per l'Institut Nacional de Meteorologia, en el seu Calendari Meteorofenológico, que des de l'any 1948 ve publicant els mapes corresponents de les "isofenas" florals de l'ametller i albercoquer i de l'arribada de l'oreneta, així com la de la caiguda de la fulla de la vinya, considerades com les indicadores més representatives del final efectiu de l'hivern climàtic, del principi de la primavera i del començament de la tardor, respectivament.Realitzar observacions fenològiques, a La Mitjana, és possible
Coses semblants a les esmentades en els paràgraf anteriors es poden observar en relació a la flora i fauna, típiques, de La Mitjana, amb les dades recollides es podria confeccionar un calendari, dia per dia i mes per mes que serviria per fer-hi comparacions amb les observacions de l'any següent o anterior, podent concloure quin hivern, primavera, estiu o tardor han estat més llarg o més curt, segons els comportaments dels indicadors animals triats; també per establir quins vegetals o animals són més primerencs o més tardans, en iniciar les diverses activitats de seu cicle biològic anual.
Seria necessari, contrastar aquestes conclusions escolars i locals, amb els resultats més científics i professionals, de l'Instituto Nacional de Meteorología, publicats a la premsa o al web del Servei Meteorològic de Catalunya: MeteoCAT


Alguns enllaços, relatius al tema, interessants:

PRINCIPIOS DE FENOLOGÍA
Fenología - Seguimiento de Aves SEO/BirdLifeFenologia i Meteorologia a l'Alta Segarra
Aves y clima, rincón educativo SEO/BirdLife
AVES Y CLIMA Programa educativo de SEO/BirdLife
El cambio climático está afectando la conducta de las aves migratorias

No hay comentarios:

Publicar un comentario